De uitdrukking ‘in Abrahams schoot zijn’ komt uit de gelijkenis van Here Jezus over de rijke man en de arme Lazarus in Lukas 16:22 “Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd.”
Abraham is het beeld van geloof. “En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte.” Galaten 3:29

Door het geloof in Jezus, geloven we dat we geestelijk opnieuw geboren zijn en het eeuwige leven met God ontvangen hebben. Eeuwig met God zijn was het originele plan van God met ons, maar door de zonde van Adam en Eva hebben we hun zondige natuur ontvangen en zijn we sterfelijk geworden. “Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens (Adam) velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene (Jezus Christus) velen als rechtvaardigen aangemerkt worden.” Romeinen 5: 19
In 2 Timotheüs 1:10 lezen we hoe ver de macht van Jezus gaat: “Jezus Christus, Die de dood tenietgedaan heeft, en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht door het Evangelie.”

Door de wedergeboorte kom je onder heerschappij van een andere heerser dan de heerser van deze wereld. Jezus Christus regeert dan in je leven. Je gaat dan in Zijn Woord lezen en ontdekken dat Hij in het Oude Testament verborgen voorkomt als de ‘Wegbereider in de Rode Zee’, in het beeld van Pesach, in het beeld van Jozef enz.. en in het Nieuwe Testament zie je Hem onthuld als de ware God die 100 % God en 100% Mens is.
Geen mens heeft ervoor gekozen om geboren te worden. Alleen Jezus kón en heeft ervoor gekozen om als Mens geboren te worden. Hij Die God was en is, zag de hopeloze staat van ons mensen, en koos ervoor om uit een maagd geboren te worden (Kerst). In de evangeliën zien we Hem als Immanuël (God is met ons), als Genezer van zieken, Opwekker van doden, als de Opstanding Zelf uit de doden (Pasen) enz.. Vanaf Handelingen zien we Hem verder onder mensen werken door de Heilige Geest Die Hij uitstortte (Pinksteren) over de heiligen nadat Hij naar de Hemel was gevaren (Hemelvaart).
God heeft ons geboren doen worden op planeet Aarde en niet op de Maan of op Mars. Hij heeft dieren, planten en mensen geschapen. Daarom is reïncarnatie ook een verschrikkelijke dwaling, die bij de gevallen mens hoort in samenwerking met de duivel. Je beledigt je eigen mensheid en menselijkheid als je gelooft dat je na de dood als een dier terug kunt komen. Maar ook de Islam of het Jodendom of Boeddhisme, welke godsdienst ook, kan onmogelijk geven wat Jezus geeft. Met Jezus belijd je geen godsdienst maar een relatie met God.
Petrus schrijft in 2 Petrus 1: 16 “Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heere Jezus Christus bekend maakten, maar wij zijn ooggetuigen geweest van Zijn majesteit.”

We hebben maar één leven en dat is hier op aarde de kans om de keus te maken tussen eeuwig met God te zijn en van Zijn rust en vreugde te genieten of eeuwig met Satan, wat een onophoudelijke pijn en marteling betekent.
“Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.” 2 Korinthe 5:10
Wij hebben allen verantwoording af te leggen aan God. Niemand kan of zal daaraan ontsnappen zoals Hebreeën 4: 13 zegt: “En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te leggen.”

Daarom staat er ook: “Heden, als u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet.” Hebreeën 4:7b

Een duidelijkere boodschap is er niet dan wat de Bijbel geeft. Omhels het evangelie! Er is geen beter nieuws dan het evangelie. Zal er ook nooit zijn voor de mens. Zelfs machtige engelen zijn in dit opzicht jaloers op mensen. 1 Petrus 1:12
“Kust de Zoon” zegt Psalm 2: 12 Dit betekent dat je je nederig onderwerpt aan het gezag van Jezus. Dat is wat de mens siert: nederig zijn tegenover God, onze Schepper.

Wees aangespoord en gezegend!
Ursula Moestapa
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn