Het Heilig Avondmaal


In de christelijke traditie wordt het Paasfeest vaak het belangrijkste liturgische feest genoemd.
Het lijden, de kruisiging en de opstanding van Jezus worden herdacht en gevierd.
Jezus ging ons voor in naastenliefde en volbracht Zijn taak tot het bittere einde. Hij bracht ons een nieuwe toekomst die we met Pasen vieren.

Het laatste maal van Jezus met zijn discipelen was volgens de Evangeliën een Pesach viering waarop de uittocht van het Joodse volk uit Egypte wordt herdacht. Men trof de voorbereidingen de avond ervoor, de viering vond 's avonds plaats in Jeruzalem. Er werd wijn gedronken en brood gegeten.

Tijdens het Heilig Avondmaal dat daarna werd ingevoerd wordt het lijden en het sterven van Jezus herdacht met als symbolen het eten van brood en het drinken van wijn. Net als de discipelen destijds, worden wij allen opgeroepen om het Heilig Avondmaal te blijven vieren en Hem daarbij te gedenken. Jezus is daarbij in ons midden, in onze geest aanwezig.

Indrukwekkend vind ik de woorden die Jezus uitsprak bij het delen van het brood en de wijn.
We kennen de tekst uit Matthéus 26: 26 e.v.:
“En terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het brood en gaf het aan zijn discipelen en zeide: neemt, eet, dit is mijn lichaam. En Hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zeide: Drinkt allen daaruit. Want dit is het bloed van mijn verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden”.

Het zijn woorden die worden uitgesproken bij de belangrijkste maaltijd die we als mens mogen nuttigen. Eten en Gods liefde komen in het Heilig Avondmaal op een bijzondere wijze samen.

Iedereen is welkom daaraan deel te nemen of toch niet?
Door de eeuwen heen is veel discussie geweest over wie aan het Heilig Avondmaal zou mogen deelnemen. Dat geldt heden nog steeds. Er is een groot verschil in de praktijk van de verschillende kerkrichtingen. Moet je gedoopt zijn? Moet je belijdend lid zijn? Mogen kinderen aan het avondmaal deelnemen?

De woorden van Jezus bij de instelling van het Heilig Avondmaal zijn mijns inziens op allen gericht die Hem willen gedenken en Gods liefde willen aanvaarden.
Het is een plechtigheid, waarvoor wij allen door Jezus worden uitgenodigd.
Aan Zijn tafel is de beker nooit leeg en is de schaal met brood altijd vol.
Er is genoeg voor iedereen.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn