Het is Pinksteren 2 0 1 6.
Het slechtste en koudste weer sinds 1936, horen we op de TV. Toevallig juist na een aantal prachtige zomer dagen, met temperaturen van rond de 25 graden. Echt weer om naar buiten te gaan.
In Walibi kwamen duizenden jongeren en ouderen bijeen in samenkomsten, georganiseerd door de Stichting Opwekking. In vele kerken en gemeenten overal ter wereld zal weer Handelingen 2 gelezen worden en het gebed zal klinken: “Uw Koninkrijk kome!” En wat ervaren werd is de nieuwe aanraking door de Geest van God, waarin de Naam van Jezus werd verheerlijkt. Het viel mij op in de toespraken/prediking juist ook door jonge mannen gebracht er een eenvoudig terugverlangen was naar de boodschap van God voor alle mensen. Een boodschap van Hoop en van Liefde en van betrokkenheid op elkaar. Samen voor Jezus leven !
Je kunt wel zeggen dat God op het Pinksterfeest de afronding verrichtte van Jezus werk aan het kruis, door het stichten van Zijn Gemeente op aarde, in verbondenheid met Zijn Geest.
Een oud gebedslied zegt: “Geest van de allerhoogste God, overschaduw mij !
Neem mij, verbreek mij, vorm mij, vervul mij, - Geest van de allerhoogste God, overschaduw mij !” - Ik leerde het zingen in mijn jonge jaren, tegenwoordig is het vervangen door nieuwe liederen, en soms, heel soms heb je als oudere het gevoel
of de diepe ernst en het beleven van Gods nabijheid, verder van het kerkvolk af staat dan ooit. Zou het zo zijn ? Er zijn tekenen van Hoop, ook tijdens de afgelopen
Pinksterfeest dagen !

En dan ineens, terwijl je zo mijmert is daar die gedachte geboren: “.....als er geen kruis was....” Je zou er een uitroepteken achter kunnen zetten. Als niemand hier op aarde een kruis hoefde te dragen......, een kruis van ziekte, een kruis van oorlog, een kruis van verkeerde partnerkeuze, een kruis van het wegvallen van een ouderlijk huis.
Jazeker, volwassenen kunnen kruisdragers zijn, maar poets de jonge mensen niet weg, die door het gedrag van ouders of grootouders een lange, onevenredig lange kruisweg moeten gaan. En zie daarbij de vluchtelingen, voor of achter het prikkeldraad, de honger, de onzekerheid over het leven van morgen en overmorgen en daarna. En denk aan de talloos vele moeders en oma’s in Afrika, die geteisterd worden door droogte, El Nino noemen de geleerden het.......maar het is een kruis. Een uitroepteken dus!

Zou de wereld werkelijk mooier geworden zijn zonder momenten van verdriet en pijn ? In boekjes voor zieken kom je het nog wel eens tegen dat God soms pijn geeft
om ons mensen te vormen. Om ons even stil te zetten. Om ons te laten nadenken over
de diepere levensvragen. Wat is er na de dood ?
Juist door de pijn en door de tranen heen hebben mensen geleerd om de weg ten leven te zoeken. En het gebed klinkt: Toon mij Heer Uw Goddelijk licht, van Uw vriendelijk aangezicht.....! God zoekt zulke zoekende mensen en Hij wordt er blij van.
Veel Psalmen van Koning David getuigen van een mens met diepe eerbied voor God,
de Schepper van hemel en aarde. Bij voorbeeld in Psalm 65 zegt hij: “ De lofzang is in stilte tot U o God, in Sion; aan U zal de gelofte nagekomen worden....U hoort het gebed. Ongerechtigheden hadden de overhand over mij, maar onze overtredingen, die verzoent U “ Hier spreekt een mens die in stilte nadenkt over het eigen leven met al zijn ups en downs, en dan heel profetisch tot uitdrukking brengt dat er een God is die vergeeft! Vergeven, het belangrijkste werkwoord in alle talen op heel de wereld.
Dan kan hij ook verder dichten en denken in Psalm 66 “Juich voor God, heel de aarde! Zing Psalmen voor Zijn heerlijke Naam , geef Hem lof en eer. “ –

Wij luisterden naar de opgenomen kerkdienst op zondagmorgen, en noteerden een
opmerking van Ds. R. Kelly in Eindhoven die zei: “God gebruikt uw tegenslagen niet als een afstapje...... , maar als een opstapje!” Dus als er een kruis is in ons leven,
waarvan wij vaak de bedoeling helemaal niet begrijpen, dan kan het toch nog zo zijn,
dat God ons er doorheen helpen kan, en ons leven wil brengen op een hoger plan.
Opmerkelijk was dat ik eerst opschreef: God geeft uw tegenslagen, om u hogerop te brengen. Maar gelukkig herhaalde hij de uitspraak enige malen, en voelde ik meer de
ernst van zijn woorden: de tegenslagen zijn er al...., maar God gebruikt ze om ons
een opstapje te geven!
“Kom tot Mij allen die vermoeid en belast zijn...en Ik zal u rust geven!” waren de woorden van Jezus.
Het is Gods doel om ons veerkracht te geven, en hoop en vertrouwen. Voor wie in de put zitten en nog zoekend zijn naar een uitweg: lees Romeinen 8 helemaal, of tenminste vers 31 t/m 39. In mijn bijbel staat een kadertje in rood rondom de verzen
37/39. Maar in dit alles....(alle tegenslagen en wanhopige toestanden) zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad......”

“....als er geen kruis bestond...” Je kunt er een uitroepteken achter zetten, maar ook een vraagteken. Als er geen Kruis bestond ? Zet deze tekst even op afstand, en denk er diep over na, om steeds in werkelijkheid dichter bij te komen, dichter bij de vraag en dichter bij het antwoord. Ja, dan huiver je bij de gedachte : Geen Kruis ? Geen Kruis op de kerk ? Geen Kruis op de ziekenzaal ? Gen Kruis langs de wegen ? Geen Kruis op je revers ? Geen Kruis op je uniform als trambestuurder of als stewardess ? Geen Kruis, omdat mensen zich kunnen ergeren aan dat kruis. Ergens heb ik eens gelezen dat in bepaalde landen in het Midden Oosten een vliegtuig niet over dat land mag vliegen op een bepaald uur van de dag, omdat de stand van de zon een kruisteken zou achterlaten op de aarde. En mensen mogen dat kruisteken niet zien !
Onder ons mensen dus geen teken van het Kruis s.v.p. Waarom ? Omdat het kruis ons bepaalt bij de dood, en omdat in de christelijke leer het Kruis, na de dood ook het enige redmiddel is geworden voor de opstanding naar het Leven !

Lied no 475 uit de Leger des Heils bundel zegt het zo: Er is een heuvel ver van hier,
bekend bij jong en oud, waar Jezus eens gekruisigd werd en stierf voor ons behoud.
Vergeving, vrede vindt de mens die pleit op Gods gena, die Jezus ons verworven heeft
aan ’t kruis op Golgotha.
De Bijbel is er duidelijk over, bij voorbeeld in1 Korinthe 15, waar staat
- dat Christus gestorven is voor onze zonden...
- dat Hij begraven is, dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de
- schriften (de aankondigingen vooraf)
- en dat Hij verschenen is aan Kefas, aan de discipelen en aan 500 broeders tegelijk.

In hetzelfde hoofdstuk legt Paulus uit, hoe het met ons lichaam gesteld is. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid (begraven), een geestelijk lichaam wordt opgewekt.
En zoals wij het beeld van de stoffelijke mens gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de Hemelse dragen.
Toch goed, zeiden we tegen elkaar dat de Kerk het Pinksterfeest blijft gedenken.
En dat Handelingen 2 wordt gelezen. “En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jonge mannen zullen visioenen zien, en uw ouderen zullen dromen dromen....! “
Het lijkt wel het kinderversje: Ik stond erbij en ik keek ernaar.
Europa ziet het niet. Vrijheden worden beperkt, subsidies vervallen, de Joods-Christelijke cultuur is steeds minder in trek. Europa heeft niet zoveel meer met God.
Alles draait om economie en vooruitgang terwijl de aarde achteruit gaat als nooit tevoren.
Bij ons geen plaats voor het Kruis, geen plaats voor Jezus.
De tijd gaat snel, nog een aantal maanden en we zingen weer: “...en onder miljoenen heeft Hij ook mij in ’t oog !”

“.....als er geen Kruis was.....” Ieder mens mag zelf kiezen. Met een uitroepteken
of met een vraagteken. Veel mensen zijn er nog niet uit. Hebben nog tijd om na te denken nodig.
Misschien kan lied 736 uit het liedboek van de kerk u helpen ?

Dat ons zorgen en werken ergens toe dient,
dat ons leven hangt aan Iemand.
Dat zij die ons zijn voorgegaan
zijn in het licht, rusten in vrede.

Dat ons hopen en vertrouwen ergens op slaan,
dat ons lijden voert tot Iemand.
Dat zij die ons zijn voorgegaan,
zijn in het licht, rusten in vrede.

Vergeeft u het mij, dat ik Pinksteren nog wat overdenk. Het is de moeite waard!
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn