De Geest die ons vertrouwen geeft


De Geest van God zweefde lang geleden – vóór ons begrip van tijd – over de wateren. De Geest van God zweeft sinds altijd over ons en is onze levensadem. De Heilige Geest is als een verbindend element tussen het goddelijke en de mens werkzaam. Ik noem dat een soort schakel voor communicatie tussen het onbegrijpbare, de bron van ons bestaan en de mens.

Bij Pinksteren staat de Heilige Geest centraal. Tijdens het Pinksterfeest wordt herdacht dat de Heilige Geest neerdaalde uit de hemel op de apostelen en andere aanwezige gelovigen. Op de concilies van Nicea in 325 en Constantinopel in 381, dus 300 jaar nadat de evangeliën geschreven zijn kreeg de Heilige Geest een vaste omschrijving binnen de toen vastgestelde goddelijke drie-eenheid : de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In de eredienst heeft de Heilige Geest sindsdien een duidelijke plaats, zoals bij het dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (ex Matthéus 28:19).

Deze drie-eenheid werd door Jezus voor ons invoelbaar gemaakt, maar werd pas lang na zijn leven op aarde opgeschreven. De gelovigen realiseerden zich uiteraard wel de samenhang tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

De Heilige Geest is de inspiratiebron voor het inzicht en handelen van de mens bij geloofszaken.

Over het inzicht spreekt Jezus voor zijn vertrek van deze wereld in Johannes 14:15 de prachtige woorden: 'Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij Mijn geboden bewaren. En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in de eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn'.

Bij het handelen denk ik met name aan de Geest van verbondenheid (saamhorigheidsgevoel) tussen mensen, die door de boodschap van Jezus zijn geraakt, de herkenning van een gezamenlijke verlangen naar waarheid, vrede, rechtvaardigheid en het elkaar willen steunen in het leven.

Jezus maakte ons met Zijn woorden en Zijn handelen duidelijk wat de Geest voor ons betekent.

Het is de Geest die in ons is en ons ademt geeft
Het is de Geest die levend is en ons voeding geeft
Het is de Geest die stilte is en ons woorden geeft
Het is de Geest die waarheid is en ons inzicht geeft
Het is de Geest die ruimte is en ons richting geeft
Het is de Geest die vreugde is en ons warmte geeft
Het is de Geest die geloof is en ons liefde geeft
Het is de Geest die Jezus geeft en ons vertrouwen geeft
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn